Algemene verkoopvoorwaarden Tirehoodoo

1. Identiteit van de verkoper

Tirehoodoo, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met vennootschapszetel gevestigd te Vennestraat 18, 3581 Beverlo, Limburg (BE) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0798.453.619 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), hierna “TIREHOODOO” genoemd.

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Klant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst (op afstand) afsluit met TIREHOODOO en die kwalificeert als een onderneming in de zin van artikel I.1 Wetboek economisch recht;
  2. Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst gesloten tussen de Klant en TIREHOODOO met betrekking tot een Product (waarbij in het kader van georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van één of meer technieken voor communicatie op afstand);
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Product(en): ieder op grond van de Overeenkomst door TIREHOODOO aangeboden, te leveren of geleverde zaak, waaronder doch niet beperkt tot banden, velgen, accessoires, werkplaatsbenodigdheden, etc.;
  5. Website: de website van TIREHOODOO, namelijk www.tirehoodoo.com.
3. Algemeen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van TIREHOODOO aan de Klant, en op elke Overeenkomst aangegaan tussen TIREHOODOO en de Klant, inclusief iedere verkoop op afstand door TIREHOODOO, naar aanleiding van iedere bestelling die de Klant online plaatst op de Website, met betrekking tot alle Producten uit het online assortiment van TIREHOODOO.

3.2 Voordat de Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant duidelijk beschikbaar gesteld, waarbij de Klant de mogelijkheid heeft deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken. Deze algemene voorwaarden worden steeds ook navolgend per e-mail verzonden aan de Klant op het door hem opgegeven emailadres. Wanneer deze algemene voorwaarden om één of andere reden niet getoond kunnen worden, kan de Klant hiervan bij TIREHOODOO een kopie verkrijgen, of hiervan inzage verkrijgen, door een verzoek via e-mail te richten aan TIREHOODOO via het volgend e-mailadres: info@tirehoodoo.com. Elke elektronische bestelling van een Product uit het online assortiment veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

3.3 De opdracht of de bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden van TIREHOODOO. Bijzondere van deze voorwaarden van TIREHOODOO afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. TIREHOODOO aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.4 De Klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze voorwaarden in de toekomst kunnen wijzigen, zodanig dat hij bij iedere bestelling steeds opnieuw gehouden is de voorwaarden na te lezen, te aanvaarden en goed te keuren.

3.5 De Klant erkent bekend te zijn met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is deze bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en van het online (betalings-)verkeer. De Klant aanvaardt dat TIREHOODOO niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade door het gebruik van de Website of internet, als gevolg van voormelde risico’s. Op geen enkel ogenblik zal TIREHOODOO per e-mail of per telefoon vragen naar de bankgegevens (waaronder pincodes) van de Klant.

4. Aanbod – bestellingen – Overeenkomsten

4.1 Ieder aangeboden Product is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De online presentatie van een Product op de Website is steeds een vrijblijvende uitnodiging om de Producten bij TIREHOODOO te bestellen, zonder dat dit TIREHOODOO op enigerlei wijze bindt.

4.2 Op de Website tracht TIREHOODO haar aangeboden Producten aan de Klant steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Indien TIREHOODOO gebruik maakt van afbeeldingen, worden de aangeboden Producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt voor TIREHOODOO. TIREHOODOO is voor de samenstelling, de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de aangeboden Producten en de Website gehouden tot een middelenverbintenis. Het is mogelijk dat de weergegeven informatie onvolledig is, materiële fouten en vergissingen bevat of niet up-to-date is en hiervoor kan TIREHOODOO niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan zij verplicht worden de Producten te leveren.

4.3 Met het versturen van de online bestelling, door effectief op de definitieve bestelknop te klikken, na het invullen van persoonlijke gegevens, het kiezen van een betaalmethode, het uitdrukkelijk aanvaarden van de algemene voorwaarden, het doorgeven van de betaalgegevens, wordt een bestelling geplaatst door de Klant. De Klant ontvangt een geautomatiseerde e-mail ter informatie en ter bevestiging van de bestelling en de afgesloten koop/verkoopovereenkomst, onder voorbehoud van het voorradig zijn van het bestelde Product, en de actualiteit van de stock.

4.4 De aangeboden Producten zijn steeds onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Indien na de bestelling of de aanvaarding hiervan, zou blijken dat het bestelde Product toch niet voorradig is, wordt de Klant hiervan uitdrukkelijk door TIREHOODOO op de hoogte gesteld. De Klant heeft dan de keuze tussen de afname van een gelijkwaardig Product dan wel terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag. Indien de Klant kiest voor terugbetaling, doet TIREHOODOO het nodige om het volledig betaalde bedrag met de gepaste vlijt terug te betalen, en dit ten laatste binnen de 15 (vijftien) dagen na de betaling door de Klant van het bestelde Product. TIREHOODOO kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een aangeboden Product.

4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke door TIREHOODOO aanvaarde bestelling van welke aard ook, die schriftelijk of mondeling door de Klant werden aangebracht of verzocht, worden aan de Klant extra gefactureerd en verlengen desgevallend de leveringstermijn.

5. Prijzen

5.1 De prijzen worden steeds opgegeven in euro, gebaseerd op een levering “ex works” (Incoterms 2010) en exclusief BTW, douane-of invoerrechten en andere belastingen, tenzij anders aangegeven. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst, de prijzen van lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, importtarieven etc., verhogingen ondergaan, of er zouden zich koersfluctuaties voordoen, zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta, ook al geschieden deze ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheid, kunnen deze worden doorgerekend aan de Klant. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook (inclusief douane-of invoerrechten) tussen de bestelling en de levering, zal ten laste van de Klant zijn.

5.2 Indien bovenop de aankoopprijs verzendkosten, transport-, of andere administratieve kosten worden aangerekend bij de Klant, wordt dit tegelijk met de aangerekende tarieven hiervoor en de totale te betalen geldsom (inclusief de kosten), als dusdanig vermeld voorafgaand aan de
bestelling.

5.3 De opgave van aankoopprijs slaat uitsluitend op de Producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief/indicatief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6. Betaling

6.1 Bij iedere verkoop op afstand, wordt alleen vooruitbetaling door de Klant via de Website via de daar aangeduide betalingsmethodes, door TIREHOODOO aanvaard. Indien dit om één of andere reden toch niet zou zijn gebeurd, kan uit dit artikel geen vermoeden van betaling afgeleid worden. De aankopen bij iedere verkoop op afstand kunnen online betaald worden, middels elektronische betaling of kredietkaart en dit conform de voorwaarden, waarbij TIREHOODOO de Klant ervan informeert dat er mogelijk bijkomende kosten worden aangerekend op basis van de overeenkomsten van de Klant met banken en/of andere kredietinstellingen.

6.2 De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd, na het sluiten van de Overeenkomst, nadat de Klant op de bevestiging van zijn bestelling heeft geklikt. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd, en de bestelling automatisch geweigerd.

6.3 De Klant is verplicht iedere onjuistheid in de betaalgegevens of alle opmerkelijke of verdachte waarnemingen tijdens de betaling en/of binnen een korte tijd daarna onmiddellijk aan TIREHOODOO te melden.

6.4 TIREHOODOO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van elk al dan niet frauduleus gebruik van de bank- en/of kredietkaart door derden.

6.5 Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6.6 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover TIREHOODOO beschikt, is de Klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% (één procent) per maand verschuldigd op de desbetreffende factuur. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% (tien procent) op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR (honderdvijftig euro) per factuur. TIREHOODOO behoudt zich verder het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, of enige andere inbreuk van de Klant op haar verbintenissen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Klant op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te overeen tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat TIREHOODOO kan laten gelden.

7. Leverings- en uitvoeringstermijn

7.1 Bij de bevestiging van de bestelling bij de verkoop op afstand, kan de Klant kiezen voor een levering op een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere, met uitsluiting van een postbusadres) in de landen waarvoor de Website de levering toestaat. Alle bestelde Producten worden geleverd op het bij de bestelling aangegeven adres.

7.2 Leveringsdata worden door TIREHOODOO steeds louter ten titel van inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding ten nadele van TIREHOODOO noch tot welke schadevergoeding dan ook, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van TIREHOODOO.

7.3 In het geval dat een levering tijdens het afleveringsproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal TIREHOODOO volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

7.4 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant conform EX WORKS (Incoterms 2010).

7.5 De Klant aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de koerierdienst gelden, ter bepaling van de datum van levering. De Klant wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de koerierdienst zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de koerierdienst.

7.6 De Klant moet het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als de Klant bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk laten vastleggen op het transportborderel, voor hij tekent voor ontvangst. Het zonder voorbehoud in ontvangst nemen van
de Producten door de Klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7.7 Andere klachten omtrent de kwaliteit en/of kwantiteit dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk toe te komen bij TIREHOODOO: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na de levering (dit is alleszins uiterlijk binnen de 24 uur), (b) in geval van klacht wegens nietconforme factuur, binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur en (c) in geval van verborgen gebreken, binnen de 8 (acht) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde Producten blijven de exclusieve eigendom van TIREHOODOO tot het moment van de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van TIREHOODOO te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou komen leggen.

8.2 Bij niet betaling behoudt TIREHOODOO zich het recht voor om de Producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Klant.

9. Garantie

9.1 TIREHOODOO kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken (i) indien wordt aangetoond dat het gebrek in de kiem reeds aanwezig was op het ogenblik van de afhaling en/of levering en (ii) op voorwaarde dat het gebrek zich manifesteert binnen twaalf (12) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van de levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Klant zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

9.2 De aansprakelijkheid van TIREHOODOO kan uitsluitend worden ingeroepen indien de Klant binnen de acht (8) dagen na de datum waarop het gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, TIREHOODOO hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft, bij gebreke waaraan ieder (eventueel) recht zonder meer vervalt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 TIREHOODOO is behoudens opzet of grove nalatigheid in geen geval aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- en/of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte Producten of hiermee verband zouden houden.

10.2 TIREHOODOO is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van deze Website.

10.3 TIREHOODOO kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten en/of onnauwkeurigheden in de foto’s of teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen op de Website.

10.4 TIREHOODOO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelden, of enige andere externe oorzaak.

10.5 Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van TIREHOODOO is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is TIREHOODOO niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan TIREHOODOO haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de Overeenkomst definitief ontbinden middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van TIREHOODOO die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt TIREHOODOO onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in
een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, pandemie, oorlog, etc.

12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – GDPR

12.1 Wanneer de Klant de Website bezoekt en/of een Product bestelt, verzamelt TIREHOODOO persoonsgegevens van de Klant. In de privacyverklaring van TIREHOODOO kan de Klant nalezen hoe TIREHOODOO omgaat met deze persoonsgegevens. De privacyverklaring kan u raadplegen via volgende link: 

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De complete inhoud van de Website van TIREHOODOO inclusief teksten, benamingen, logo’s, alle visuele elementen, alle geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van TIREHOODOO of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van TIREHOODOO worden gebruikt.

13.2 De inhoud mag enkel gedownload worden en hiervan mag één kopie gemaakt worden voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

13.3 De Klant respecteert verder alle andere intellectuele eigendomsrechten van TIREHOODOO, waaronder intellectuele rechten op Producten en/of documenten (met inbegrip van handleidingen), merken, handelsnamen, ontwikkelingen van software (incl. de Website), knowhow, processen en andere elementen beschermd door de wet.

14. Algemene bepalingen met betrekking tot de Website

14.1 De Website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van TIREHOODOO. TIREHOODOO heeft m.b.t. de toegang tot de Website, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

14.2 TIREHOODOO tracht ervoor te zorgen dat de Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. TIREHOODOO heeft echter op ieder ogenblik het recht de (toegang tot) Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updates of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

15. Algemene bepalingen

15.1 De Overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, fiscale of sociale schulden, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, of welke andere vorm van liquidatie van de Klant dan ook. TIREHOODOO heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

15.2 TIREHOODOO is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van aangetekend schrijven, indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt binnen de veertien (14) dagen na hiertoe via aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld.

15.3 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

15.4 Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. De desbetreffende clausule zal dan niet nietig zijn doch zij zal worden toegepast binnen de perken van het wettelijk toelaatbare.

15.5 Zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van TIREHOODOO kan de Klant de rechten en plichten die zij tegenover TIREHOODOO heeft, niet aan derden overdragen.

15.6 TIREHOODOO mag zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Klant, de offerte/overeenkomst gebruiken als referentie voor haar commerciële activiteiten.

15.7 Het nalaten op gelijk welk moment door TIREHOODOO om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.

16. Klachten, geschillen en toepasselijke wetgeving

16.1 Iedere Klant met een vraag of een klacht kan TIREHOODOO steeds contacteren telefonisch op het telefoonnummer +32 11 42 72 13, per e-mail op info@tirehoodoo.com of per post op het volgende adres: TIREHOODOO, Truibroek 3, 3945 Ham, Limburg (BE). TIREHOODOO doet er alles aan de vraag of klacht wordt met de nodige zorgvuldigheid en binnen een redelijke termijn te behandelen.

16.2 De Overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van haar regels van internationaal privaatrecht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 Voor alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de (niet-)uitvoering van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, onverminderd het recht van TIREHOODOO om de Klant te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor diens woonplaats of zetel.

Winkelwagen